คำอธิบายรายวิชา

ความสัมพันธ์ระหว่างดวงอาทิตย์ โลก ดวงจันทร์และดาวเคราะห์อื่น ๆ และผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก   องค์ประกอบของเอกภพ กาแล็กซี และระบบสุริยะ  ตำแหน่งของกลุ่มดาว ความก้าวหน้า

ของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ วัตถุท้องฟ้า สภาวะอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติ การเกษตร และการสื่อสาร

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบภายในระบบนิเวศ  ความสัมพันธ์ของการถ่ายทอดพลังงาน ของสิ่งมีชีวิตในรูปของโซ่อาหารและสายใยอาหาร  วัฏจักรน้ำ วัฏจักรคาร์บอน และความสำคัญที่มีต่อระบบนิเวศ  ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงขนาดของประชากรในระบบนิเวศ

การดำรงชีวิตของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม    สภาพปัญหาสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาแนวทางการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ปัญหาสิ่งแวดล้อมและเสนอแนะแนวทาง การแก้ปัญหา  และมีส่วนร่วมในการดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ลักษณะของโครโมโซมที่มีหน่วยพันธุกรรมหรือยีนในนิวเคลียส  ความสำคัญของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอ    และกระบวนการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม  โรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของยีนและโครโมโซม 

โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสํารวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูล และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ ความคิด มีวาม สามารถในการตัดสินใจ นําความรู้ไปใช้ในชีวิตประจําวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ จริยธรรม คุณธรรมและ ตระหนัก ถึงคุณค่าของความรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน โดยใช้ทฤษฎีความรู้ (Theory of knowledge) เชิงบูรณาการ

 

          รหัสตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.3/1, ว 2.1 ม.3/2, ว 2.1 ม.3/3, ว 2.1 ม.3/4, 2.2 ม.3/1, 2.2 ม.3/2,  2.2 ม.3/3

2.2 ม.3/4, 2.2 ม.3/5, 2.2 ม.3/6, 1.2 ม.3/1, 1.2 ม.3/2,  1.2 ม.3/3, 1.2 ม.3/4

1.2 ม.3/5,  7.1/ม.3/1, 7.1/ม.3/2, 7.2 ม.3/1       รวม  18   ตัวชี้วัด