คำอธิบายรายวิชาเพิ่มเติม

   

รายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม3  รหัสวิชา ว 20213                กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

เวลาเรียน  40  ชั่วโมง           จำนวน  1.0  หน่วยกิต                ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุรีย์  นพวงษ์ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ความหมาย และคุณค่าของการทำโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์วิธีการดำเนินการทำโครงงานวิทยาศาสตร์อภิปรายตัวอย่างเกี่ยวกับ ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ การออกแบบการทดลอง การทดลอง การอภิปรายและสรุป การเขียนเอกสารอ้างอิง แนวคิดในการดัดแปลง ขยายเพิ่มเติมจากโครงงานที่ได้ศึกษา กำหนดปัญหา สืบค้นข้อมูล และเสนอแนวทางการแก้ปัญหาในเรื่องที่สนใจเป็นพิเศษ นำเสนอเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์   ฝึกทักษะการตั้งปัญหา ตั้งสมมติฐาน ออกแบบการทดลอง กำหนดและควบคุมตัวแปร การใช้เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสังเกต เปรียบเทียบ รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ บันทึก และอธิบายการทดลอง  โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจ ตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลทดลอง   และการอภิปราย เพื่อให้เกิดความรู้ความคิดความเข้าใจสามารถฝึกทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์จากประสบการณ์ตรง ตามวิธีการทางวิทยาศาสตร์ สื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวัน มีจิตวิทยาศาสตร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม

ผลการเรียนรู้

๑.      อธิบายความหมายคุณค่า ลักษณะที่สำคัญและประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์ได้

๒.      วิเคราะห์ ระบุประเภทของโครงงานวิทยาศาสตร์จากตัวอย่างบทคัดย่อ  และอธิบายสรุปเกี่ยวกับการได้มาซึ่งโครงงานวิทยาศาสตร์ 

๓.      สรุปบทบาทของครู  นักเรียน  และสมาชิกในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

๔.      สำดับขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ได้อย่างเหมาะสมได้

๕.      ตั้งคำถามที่กำหนดประเด็นหรือตัวแปรที่สำคัญในการสำรวจตรวจสอบ หรือศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจจากการสำรวจธรรมชาติรอบตัวได้อย่างครอบคลุมและเชื่อถือได้

๖.      สร้างสมมติฐานที่สามารถตรวจสอบได้ และวางแผนการสำรวจตรวจสอบได้หลาย ๆ วิธี

๗.      กำหนดและเลือกหัวข้อเรื่องที่จะทำโครงงานวิทยาศาสตร์ตามความสนใจเป็นพิเศษได้

๘.      จัดทำและนำเสนอเค้าโครงโครงงานวิทยาศาสตร์ตามรูปแบบและประเภทของโครงงาน วิทยาศาสตร์ด้วยตนเอง

 

รวมทั้งหมด  ๘  ผลการเรียนรู้