ความเป็นมาและความสำคัญของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คำจำกัด และประเภทของของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ แนวโน้มของธุรกิจ การส่งเสริมการตลาดและช่องทางการตลาด

        โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทักษะการทำงานร่วมกัน

          เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความเป็นมาและความสำคัญของธุรกิจการค้าสมัยใหม่ วิเคราะห์แนวโน้มของธุรกิจ และนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตกับสังคมและชุมชนได้อย่างพอเพียงมีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละมีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ยั่งยืน