ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการที่ดี รูปแบบของการประกอบธุรกิจ  จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ ความหมายธุรกิจ กระบวนการทางธุรกิจส่วนประกอบของโครงสร้างทางธุรกิจ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ การเมืองต่อธุรกิจ  และปรัชญาในการดำเนินธุรกิจแบบพอเพียง

        โดยใช้ทักษะกระบวนการทำงาน ทักษะการจัดการ ทักษะกระบวนการแก้ปัญหา

ทักษะการทำงานร่วมกัน

        เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการประกอบธุรกิจ จัดทำแผนธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ

และนำปรัชญาการดำเนินธุรกิจที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตกับสังคมและชุมชนได้อย่างพอเพียง

มีภาวะผู้นำและผู้ตามที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงาน มีความเสียสละ

มีจิตสาธารณะ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงานมีจิตสำนึกในการใช้พลังงาน ทรัพยากร

อย่างคุ้มค่า ยั่งยืน