คำอธิบายรายวิชา

วิชา การประดิษฐ์ของชำร่วย   รหัส ง๒๐๒๐๓

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

................................................

ศึกษาความหมายและโอกาสในการใช้ของชำร่วย  หลักการออกแบบ  ขั้นตอนและวิธีการประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่างๆ   การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์

            ปฏิบัติงานออกแบบเลือกวัสดุ   ประดิษฐ์ของชำร่วยแบบต่างๆไม่น้อยกว่า    ชนิด  คำนวณค่าใช้จ่าย  กำหนดราคาหรือค่าบริการ  จัดจำหน่าย  จดบันทึกการปฏิบัติงาน ทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย  และประเมินผล  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ  และมีทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ การประดิษฐ์ของชำร่วยตามแบบที่กำหนด  และจำหน่ายได้

เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำงาน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาวิเคราะห์ วางแผน ค้นคว้า  รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทำงานอย่างเป็นกระบวนการ 

มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตและครอบครัว  อย่างพอเพียง

 

 

ผลการเรียนรู้

๑.     ความหมายและโอกาสในการใช้ของชำร่วย

๒.    จัดลำดับขั้นตอนในการปฏิบัติและกระบวนการได้เหมาะสมกับงาน

๓.    รู้จักเลือกวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือโดยคำนึงถึงความสะดวกปลอดภัย ประหยัดและผลกระทบต่อสภาพ

แวดล้อม

๔.    ปฏิบัติงานด้วยความชื่นชมมีศรัทธา ในการทำงาน

๕.    รู้จักการคำนวณระหว่างการทำงาน และ ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่เสมอ

๖.     ปฏิบัติงานจนบรรลุผลได้ชิ้นงานและนำไปใช้ได้จริง

 

                                                                                                                                                         

รวมทั้งหมด  ๖  ข้อ