อ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  ตีความ  แปลความ  และขยายความเรื่องที่อ่าน  รักและสนใจการอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ ใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์การอ่าน  วิเคราะห์วิจารณ์เรื่องที่อ่านอย่างมีเหตุผล  ใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์  เลือกอ่านหนังสือจากแหล่งเรียนรู้  และสื่อสารสนเทศอย่างมีมารยาท  และมีนิสัยรักการอ่าน มีคุณลักษณะตามอัตลักษณ์ของโรงเรียน นำไปสู่การเชื่อมโยงหลักสูตรสวนกุหลาบศึกษาตามมาตรฐานคุณภาพกุหลาบหลวง และบูรณาการศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 ผลการเรียนรู้

๑.  สามารถพัฒนาสมรรถภาพการอ่านร้อยแก้วและร้อยกรองได้

๒.  สามารถอ่านอย่างมีวิจารณญาณและมีประสิทธิภาพ  ตีความ  แปลความ และขยายความ

     เรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล

๓.  สามารถวิเคราะห์  วิจารณ์ และประเมินค่าเรื่องที่อ่านได้อย่างมีเหตุผล

๔.  สามารถใช้แหล่งความรู้พัฒนาประสบการณ์อ่านได้

๕.  มีความรักและสนใจในการอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ

๖.  สามารถเลือกอ่านหนังสือที่เหมาะสมได้

๗.  มีมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่าน