คำอธิบายรายวิชา การงานอาชีพ1 (ง31101)

                รายวิชาการงานอาชีพ ๑   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔   เป็นรายวิชาที่ปลูกฝังความรับผิดชอบต่อครอบครัว การพึ่งตนเอง การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าถูกวิธี โดยศึกษาให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง  และสมาชิกที่มีต่อครอบครัวโรงเรียนและชุมชน  มีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อครอบครัวด้วยการทำงาน  ดูแลรักษาบ้าน  การทำความสะอาดและตกแต่งบ้าน  

              รู้จักการเลือกใช้ การดูแลรักษาเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  

              การจัดอาหารตามวัยต่าง ๆ ตามความต้องการของคนในแต่ละวัย

              ทำงานบนพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจ ความหมาย วิธีการกระบวนการทำงาน  

               เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการทำงาน สามารถนำความรู้ ความเข้าใจมาวิเคราะห์  วางแผน ค้นคว้า     รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานจากแหล่งเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายและทำงานอย่าง    เป็นกระบวนการ  มีจิตสำนึกในการใช้พลังงานทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิต และครอบครัว 

             รหัสตัวชี้วัด 

       ง  ๑.๑   ม.๔/๑,      ม.๔/๒      ม.๔/๓,        ม.๔/๔,       ม.๔/๕,      ม.๔/๖,      ม.๔/

       ง  ๔.๑ ม.๔/๑,      ม.๔/๒      ม.๔/๓,        ม.๔/

            รวมทั้งหมด ๑๑ ตัวชี้วัด  (รายวิชาพื้นฐาน)